Sunday, Jan 21st

Headlines:

सूर्यकूल प्र‘तिष्ठानचा आरोग्यविषयक उपक‘म स्तुत्य: ऍड. बुटाला

E-mail Print PDF
खेड (प्रतिनिधी) सूर्यकूल प्र‘तिष्ठान खेड, हॅथवे साईस्टार केबल नेटवर्क, साईसेवा मंडळ आणि केईएम रुग्णालय - मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजीत करण्यात आलेल्या आरोग्य शिबीराचा ग‘ामीण भागातील अनेक रुग्णांना लाभ घेता आला. सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून राबविण्यात आलेला हा उपक‘म निश्‍चितच स्तुत्य आहे असे प्रतिपादन खेडचे प्रसिद्ध विधीतज्ज्ञ ऍड.सुधीर बुटाला यांनी केले. 
सूर्यकूल प्र‘तिष्ठान खेड, हॅथवे साईस्टार केबल नेटवर्क, साईसेवा मंडळ आणि केईएम रुग्णालय - मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भरणे नाका येथील नवभारत हायस्कूलच्या प्रांगणात आरोग्य शिबीराचे आयोजन करण्यात आले होते. या आरोग्य शिबीरामध्ये जवळपास चार हजार रुग्णांची तपासणी करण्यात आली.  
डॉ.संतोष सलागरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्याचा मंत्र देणारे पत नाट्य सादर करुन या शिबीराचे उद्घाटन करण्यात  आले. या महाशिबीरात नेत्रतपासणी, त्वचा रोग, बालरोग, तपासणी , ह्वदयरोग, वैद्यकीय तपासणी ,कान,घसा,नाक, ई.सी.जी आदी विविध प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ११ कक्षाबरोबर औषधालय देखील उभारण्यात आले होते.
या शिबीरात तज्ज्ञ डॉ.संतोष सलागरे , सर्जन डॉ.श्रीपाल राव, डॉ.समिर रोगे, त्वचा रोग तज्ज्ञ डॉ. विद्या खारकर, डॉ. सुनंदा महाजन, कान , नाक, घसा तज्ज्ञ डॉ. विक‘ांत साठे, ह्वदयरोग तज्ज्ञ डॉ.चरण गांजेकर काम करीत होते.
या महाशिबीराला माजी आमदार शिवराम दळवी, सिध्दीविनायक ट्रस्टचे  अध्यक्ष सुभाष मयेकर, अतिरिक्त मु‘यकार्यकारी अधिकारी डॉ. हरिष जगताप, जि.प.सदस्य अजय बिरवटकर यांनी भेट दिली. यावेळी सूर्यकूल प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजय भुजबळ, उद्योजक सदानंद कदम, साईसेवा मंडळाचे अध्यक्ष अरुण पराडे, सचिव गजानन वजराटकर, कुणबी शिक्षण संस्थेचे सचिव ऍड.तु.ल.डफले, माजी माजी सरपंच राजाभाऊ बैकर, सरपंच सुनील चिले, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

gy`©Hy$b à«{VîR>mZMm Amamo½`{df`H$ CnH«$_ ñVwË`: A°S>. ~wQ>mbm

IoS> (à{V{ZYr) gy`©Hy$b à«{VîR>mZ IoS>, h°Wdo gmB©ñQ>ma Ho$~b ZoQ>dH©$, gmB©godm _§S>i Am{U Ho$B©E_ é½Umb` - _w§~B© `m§À`m g§`wŠV {dÚ_mZmZo Am`moOrV H$aÊ`mV Amboë`m Amamo½` {e~ramMm J«m_rU ^mJmVrb AZoH$ é½Um§Zm bm^ KoVm Ambm. gm_m{OH$ ~m§{YbH$sÀ`m _mÜ`_mVyZ am~{dÊ`mV Ambobm hm CnH«$_ {ZpíMVM ñVwË` Amho Ago à{VnmXZ IoS>Mo à{gX²Y {dYrVÁk A°S>.gwYra ~wQ>mbm `m§Zr H$obo.  

gy`©Hy$b à«{VîR>mZ IoS>, h°Wdo gmB©ñQ>ma Ho$~b ZoQ>dH©$, gmB©godm _§S>i Am{U Ho$B©E_ é½Umb` - _w§~B© `m§À`m g§`wŠV {dÚ_mZmZo ^aUo ZmH$m `oWrb Zd^maV hm`ñHy$bÀ`m àm§JUmV Amamo½` {e~ramMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. `m Amamo½` {e~ram_Ü`o Odinmg Mma hOma é½Um§Mr VnmgUr H$aÊ`mV Ambr.   

S>m°.g§Vmof gbmJao `m§À`m _mJ©Xe©ZmImbr Amamo½`mMm _§Ì XoUmao nV ZmQ>ç gmXa H$éZ `m {e~ramMo CX²KmQ>Z H$aÊ`mV  Ambo. `m _hm{e~ramV ZoÌVnmgUr, ËdMm amoJ, ~mbamoJ, VnmgUr , ˆX`amoJ, d¡ÚH$s` VnmgUr ,H$mZ,Kgm,ZmH$, B©.gr.Or AmXr {d{dY àH$maÀ`m d¡ÚH$s` godm CnbãY H$éZ XoÊ`mgmR>r 11 H$jm~amo~a Am¡fYmb` XoIrb C^maÊ`mV Ambo hmoVo.

`m {e~ramV VÁk S>m°.g§Vmof gbmJao , gO©Z S>m°.lrnmb amd, S>m°.g{_a amoJo, ËdMm amoJ VÁk S>m°. {dÚm ImaH$a, S>m°. gwZ§Xm _hmOZ, H$mZ , ZmH$, Kgm VÁk S>m°. {dH«$m§V gmR>o, ˆX`amoJ VÁk S>m°.MaU Jm§OoH$a H$m_ H$arV hmoVo.

`m _hm{e~rambm _mOr Am_Xma {edam_ Xidr, {gÜXr{dZm`H$ Q´>ñQ>Mo  AÜ`j gw^mf _`oH$a, A{V[aŠV _w»`H$m`©H$mar A{YH$mar S>m°. h[af OJVmn, {O.n.gXñ` AO` {~adQ>H$a `m§Zr ^oQ> {Xbr. `mdoir gy`©Hy$b à{VîR>mZMo AÜ`j g§O` ^wO~i, CÚmoOH$ gXmZ§X H$X_, gmB©godm _§S>imMo AÜ`j AéU namSo>, g{Md JOmZZ dOamQ>H$a, Hw$U~r {ejU g§ñWoMo g{Md A°S>.Vw.b.S>\$bo, _mOr _mOr gan§M amOm^mD$ ~¡H$a, gan§M gwZrb {Mbo, AmXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo.