Monday, Jan 22nd

Headlines:

‘मी ज्याला माझा म्हटला त्याच्याबद्दल मला अपत्यप्रेम वाटते’

E-mail Print PDF
एकाने विचारले की, महाराज, आपण आमच्या कल्याणाकरिता सतत एवढे झटता. आम्हाला त्याची जाणीव नसते. आम्ही ती न ठेवता वागतो. तरी आपला आमच्याबद्दलचा आपलेपणा कसा कमी होत नाही?’ श्रीमहाराज म्हणाले, ‘एखादे सातआठ महिन्याचे सुंदर बाळसेदार मूल असते, आईच्या अंगावर ते आनंदात पीत असता आईला लाथा मारते. खरं म्हणजे मुलानं आईला लाथा मारू नयेत, पण ते आईला लाथा मारते तेव्हा आईला त्याचे आणखीनच प्रेम येते. तसे मी ज्याला माझा म्हटला त्याला त्याची जाणीव नसली तरी मला त्या आईसारखं होतं.’