Monday, Jan 22nd

Headlines:

नामगंगा-श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज

E-mail Print PDF
आपण मिळविलेले वैभवही वस्तुतः रामाच्या कृपेचेच फळ होय
एक नवराबायको श्रीमहाराजांच्या दर्शनास आले. नवरा म्हणाला, ‘महाराज, माझे बस्तान चांगले बसले असून माझी मासिक प्राप्ती उत्तम आहे. श्रीमहाराज त्याला म्हणाले, ‘आपल्याला जे मिळते ते रामाच्या इच्छेने मिळते. आपण फक्त नाममात्र असतो. कितीही वैभव आलं तरी रामाला कधीही विसरू नये. हे झाल्यावर पत्नीकडे वळून श्रीमहाराज म्हणाले, ‘तुम्हाला काही विचारायचे आहे का?’ बाई पुढे सरकली व तिने बोलण्याचा दोनतीनदा प्रयत्न केला. पण तिचे डोळे पाणावले व तिच्या तोंडातून शब्द बाहेर येईना. तेव्हा श्रीमहाराज मोठ्या प्रेमाने तिला म्हणाले, ‘मालक मारतात का?’ ते ऐकून ती आणखीनच रडू लागली. श्रीमहाराज त्या नवर्‍याला म्हणाले, ‘तुझी पैशाची उन्नत्ति तुझ्या कर्तबगारीची नसून या मुलीच्या पायगुणामुळे आहे. ही लक्ष्मी म्हणूनच तुझ्या घरी आलेली आहे हे कायमचे लक्षात ठेव. इतःपर हिच्या अंगास हात लावल्यास तुझ्यावर लक्ष्मीची अवकृपा होईल. ती जर झाली तर तुझे सर्व वैभव ओसरून जाईल. तशी दुःस्थिती प्राप्त झाल्यावर मग मात्र माझ्याकडे रडत येऊ नकोस.’ श्रीमहाराज जरा त्याला बजावण्याच्या भावाने हे बोलले. त्या बाईला मग श्रीमहाराज म्हणाले, ‘बाळ, जी समस्या होती तिचा पूर्ण बंदोबस्त झाला आहे. आता नाम घेऊन आनंदात संसार करावा.’