Monday, Jan 22nd

Headlines:

नामगंगा-श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज

E-mail Print PDF
आपण आपल्या कमाईचे अन्न खातो असे समजतो, पण तेही खरे भगवंताच्याच कृपेचे असते
श्रीमहाराज एकाला म्हणाले, ‘आज रामाचा प्रसाद घेऊन जावे.’ तो म्हणाला, ‘मला ते शक्य नाही, कारण चातुर्मासात परान्न घ्यायचे नाही असा माझा नेम आहे.’ श्रीमहाराजांनी विचारले, ‘रोज आपण घरी जेवता तेव्हा आपली काय भावना असते?’ तो म्हणाला, ‘मी आपल्या कमाईचे अन्न खातो असे वाटतं.’ त्यावर श्रीमहाराज म्हणाले, ‘‘अशा भावनेने जर तुम्ही रोज घरी जेवत असाल तर त्यापेक्षा परान्न घेतलेले बरे.’मी माझ्या कमाईचे खातो, त्यात भगवंताच्या कृपेचा भाग नाही’ अशी भावना मनात असणे फार अपायकारक आहे. रोज आपण जे अन्न ग्रहण करतो ते त्याच्याच कृपेने व इच्छेने करतो अशीच साधकाची भावना पाहिजे.
ही भावना निर्माण होण्यासाठी असे नेम करायचे असतात. नेमाचा दुसरा उद्देश असा की कोठल्या तरी वाईट घरातील अन्न पोटात गेले तर त्याचा वृत्तीवर वाईट परिणाम होण्याचा संभव असतो. तो धोका टाळण्यासाठी हा नेम बरोबर आहे. येथील अन्न सर्वस्वी रामाच्या कृपेचे आहे, म्हणून ते अत्यंत पवित्र आहे. ते ग्रहण केल्याने तुमच्या नेमाचे उल्लंघन होणार नाही.’’ ते गृहस्थ प्रसाद घेऊन गेले.