Tuesday, Jan 23rd

Headlines:

तिची दुर्दम्य इच्छाशक्ती

E-mail Print PDF
shraddh-kalambate
yallama
दुर्दैवाने वैवाहिक जीवन फार काळ टिकलं नाही. पहिली मुलगी राजश्री तीही मतिमंद, दुसरा मुलगा राकेश वंशाचा दिवा परंतु त्याचा आनंद क्षणिक ठरला. कारण आयुष्यभराचा सोबती व्यसनी, बेकार आणि मारझोड करणारा निघाल्याने स्वाभिमानी आईने (यल्लमाने) आपलं सासर सोडलं आणि दोन्ही लहानग्या मुलांना घेऊन कायमस्वरूपी माहेरी आली. घरकाम, धुणीभांडी करून स्वतःचा संसार माहेरच्या आधारावर सावरला रत्नागिरीतील झाडगांव झोपडपट्टीत गेली २० वर्षे.
यल्लमा वडार, मुळात निरक्षर. परंतु शिकण्याची जबरदस्त इच्छा त्यामुळे आपल्या लहान भावांना तरी शिक्षण मिळावे या हेतूने ती त्यांना शाळेत घेऊन जाई. तिथल्या शिक्षिकेंनी तिला लिहायला, वाचायला शिकवले. त्या आगाशेबाईंचे ऋण यल्लमा मानते. तिचे वडील ५ वी शिकलेत. तर यल्लमाच्या प्रयत्नाने तिचे दोनही लहान भाऊ ९ वी शिकले. तिचे  वडील, भाऊ अल्पशिक्षित, आई अशिक्षित गवंडीकाम करणारे परंतु विचाराने इतके प्रगल्भ की एखाद्या सुशिक्षितालाही लाजवतील. पोटभर अन्न, गरजेपुरते कपडे आणि डोक्यावर छप्पर इतपत सुरक्षित जीवन त्यांना लाभलं होतं. कारण घरातील सर्वचजण अतिशय कष्टाळू, मेहनती आणि प्रामाणिक. त्यातूनच चार पैसे बाजूला करून मुलांच्या भविष्यासाठी, अडीअडचणीसाठी ठेवावेत. ही दूरदृष्टी यल्लमाकडे होती. त्यामुळे तिने आपण पतीपासून विभक्त राहतोय याचा ‘इशू’ करुन कधी कोणापुढे हात पसरला नाही. मात्र आमच्यासारख्या संस्थेच्या आधाराने शासनाच्या विविध योजना तिने राकेशच्या शिक्षणासाठी मिळविल्या.
    अन् झोपडीचं गळकं छप्पर, पायाखाली ओलसर जमीन, मिणमिणता दिवा, आजुबाजूची प्रतिकूल परिस्थिती यातून राकेशने विशेष प्राविण्य क्षेणीत दहावीच्या परीक्षेत यशस्वी होवून आईच्या श्रमाचं चीज केलं. लहानपणापासूनच राकेश हुशार, चुणचुणीत, शिकण्याची, वाचनाची आवड असणारा, त्याचे ७ वी पर्यंतचे शिक्षण रत्नागिरीच्या न.प. शाळा नं. १ मध्ये तर ८ वी ते १० वी पर्यंतचे फाटक प्रशालेत झाले. त्यानंतर त्याने शासकीय तंत्रनिकेतन रत्नागिरी येथून चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होवून इलेक्ट्रीकमध्ये डिप्लोमा पूर्ण केला. केवळ १ टक्क्याने त्याची प्रथम श्रेणी हुकली. यापुढे त्याला इंजिनिअरिंगमध्ये डीग्री पूर्ण करण्याची इच्छा आहे.
वाचकहो, २१ व्या शतकात सुशिक्षित कुटुंबात दोनही पालक नोकरी करणारे, आर्थिक सुबत्ता असूनही आपल्या मुलांवर योग्य ते संस्कार करू शकत नाहीत. चांगल्या सुशिक्षित, घरंदाज कुटुंबातील मुलं व्यसनी, गुन्हेगार म्हणून एक सामाजिक समस्या निर्माण करताहेत. या पार्श्‍वभूमीवर यल्लमाने आपल्या मुलांवर केलेले संस्कार खरोखरच आदर्शवत आहेत. मुलगी मतिमंद असली तरी तिच्याबद्दल सांगितल्याशिवाय कुणालाही कल्पना येणार नाही इतकं तिचं वागणं, बोलणं, राहणं टापटीप!
यल्लमाला अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यास प्रोत्साहन दिले ते तिच्या दोन भावांनी. कारण या दोन भावांचं शिक्षण केलं ते यल्लमानेच. यल्लमा आता परिस्थितीशी झुंज देऊन थकलीय. कारण शरीर साथ देत नाही. आयुष्याचं अर्ध शतकं आता जवळ आलंय. पण मनाची उभारी मात्र कायम आहे.
नुकतीच यल्लमाला एका मोठ्या घरकामाची संधी आली होती. परंतु आपल्या भावांच्या मुलांवर चांगले संस्कार व्हावेत यासाठी आपल्याला घर सोडता येणार नाही असे सांगून तिने व तिच्या भावांनी या मोठ्या पगाराच्या संधीवर पाणी सोडलं. स्वतःच्या उपजिविकेपुरतं सध्या ती कमावतेय. बाकी पूर्ण वेळ ती कुटुंबातील मुलांसाठी देतेय.
एवढ्यावरच यल्लमा समाधानी असती तर तिला नावाजण्याची काही गरज नव्हती. परंतु झोपडपट्टीतील महिलांचे बचतगट, लहान मुलांचे संस्कार वर्ग, आमच्या संस्थेचे विविध उपक्रम, सण-समारंभ यात यल्लमा जातीने लक्ष घालून आमच्या संस्थांना सहकार्य करतेय.
वाचकहो, असा त्याग करणं सर्वांनाच जमतं असं नाही. ‘मी आणि माझं कुटुंब’ यापलिकडे कोणतीही नाती दुय्यम मानून स्वार्थी, आपमतलबी झालेला समाज आपण आजुबाजूला पहातोय. आणि म्हणूनच दिवसेंदिवस नवनव्या सामाजिक समस्या उग्र रूप धारण करताहेत. अशी त्यागीवृत्ती, सामाजिक बांधिलकी जोपासणं आपल्याला जमेल का?
-श्रद्धा कळंबटे
संपर्क ः हेल्पलाईन स्वयंसेतू
९४२२४३०३६२
Website : www.swayamsetu.org
email id : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
{VMr XþX©å` BÀN>meŠVr
XþX£dmZo d¡dm{hH$ OrdZ \$ma H$mi {Q>H$b§ Zmhr. n{hbr _wbJr amOlr Vrhr _{V_§X, Xþgam _wbJm amHo$e d§emMm {Xdm na§Vw Ë`mMm AmZ§X j{UH$ R>abm. H$maU Am`wî`^amMm gmo~Vr ì`gZr, ~oH$ma Am{U _maPmoS> H$aUmam {ZKmë`mZo ñdm{^_mZr AmB©Zo (`ëb_mZo) Amnb§ gmga gmoS>b§ Am{U XmoÝhr bhmZ½`m _wbm§Zm KoD$Z H$m`_ñdê$nr _mhoar Ambr. KaH$m_, YwUr^m§S>r H$ê$Z ñdV…Mm g§gma _mhoaÀ`m AmYmamda gmdabm aËZm{JarVrb PmS>Jm§d PmonS>nÅ>rV Jobr 20 df}.
`ëb_m dS>ma, _wimV {Zaja. na§Vw {eH$Ê`mMr O~aXñV BÀN>m Ë`m_wio Amnë`m bhmZ ^mdm§Zm Var {ejU {_imdo `m hoVyZo Vr Ë`m§Zm emioV KoD$Z OmB©. {VWë`m {e[jH|$Zr {Vbm {bhm`bm, dmMm`bm {eH$dbo. Ë`m AmJmeo~mBªMo F$U `ëb_m _mZVo. {VMo dS>rb 5 dr {eH$boV. Va `ëb_mÀ`m à`ËZmZo {VMo XmoZhr bhmZ ^mD$ 9 dr {eH$bo. {VMo  dS>rb, ^mD$ Aën{e{jV, AmB© A{e{jV Jd§S>rH$m_ H$aUmao na§Vw {dMmamZo BVHo$ àJë^ H$s EImÚm gw{e{jVmbmhr bmOdVrb. nmoQ>^a AÝZ, JaOonwaVo H$nS>o Am{U S>moŠ`mda N>ßna BVnV gwa{jV OrdZ Ë`m§Zm bm^b§ hmoV§. H$maU KamVrb gd©MOU A{Ve` H$îQ>miy, _ohZVr Am{U àm_m{UH$. Ë`mVyZM Mma n¡go ~mOybm H$ê$Z _wbm§À`m ^{dî`mgmR>r, AS>rAS>MUrgmR>r R>odmdoV. hr XÿaÑîQ>r `ëb_mH$S>o hmoVr. Ë`m_wio {VZo AmnU nVrnmgyZ {d^ŠV amhVmo` `mMm "Bey' H$éZ H$Yr H$moUmnwT>o hmV ngabm Zmhr. _mÌ Am_À`mgma»`m g§ñWoÀ`m AmYmamZo emgZmÀ`m {d{dY `moOZm {VZo amHo$eÀ`m {ejUmgmR>r {_i{dë`m.
AZ² PmonS>rM§ JiH§$ N>ßna, nm`mImbr Amobga O_rZ, {_U{_UVm {Xdm, AmOw~mOyMr à{VHyb n[apñWVr `mVyZ amHo$eZo {deof àm{dÊ` joUrV XhmdrÀ`m narjoV `eñdr hmodyZ AmB©À`m l_mM§ MrO Ho$b§. bhmZnUmnmgyZM amHo$e hþema, MwUMwUrV, {eH$Ê`mMr, dmMZmMr AmdS> AgUmam, Ë`mMo 7 dr n`ªVMo {ejU aËZm{JarÀ`m Z.n. emim Z§. 1 _Ü`o Va 8 dr Vo 10 dr n`ªVMo \$mQ>H$ àemboV Pmbo. Ë`mZ§Va Ë`mZo emgH$s` V§Ì{ZHo$VZ aËZm{Jar `oWyZ Mm§Jë`m JwUm§Zr CÎmrU© hmodyZ BboŠQ´>rH$_Ü`o {S>ßbmo_m nyU© Ho$bm. Ho$di 1 Q>ŠŠ`mZo Ë`mMr àW_ loUr hþH$br. `mnwT>o Ë`mbm B§{O{ZA[a¨J_Ü`o S>rJ«r nyU© H$aÊ`mMr BÀN>m Amho.
dmMH$hmo, 21 ì`m eVH$mV gw{e{jV Hw$Qw>§~mV XmoZhr nmbH$ ZmoH$ar H$aUmao, Am{W©H$ gw~Îmm AgyZhr Amnë`m _wbm§da `mo½` Vo g§ñH$ma H$ê$ eH$V ZmhrV. Mm§Jë`m gw{e{jV, Ka§XmO Hw$Qw>§~mVrb _wb§ ì`gZr, JwÝhoJma åhUyZ EH$ gm_m{OH$ g_ñ`m {Z_m©U H$aVmhoV. `m nmíd©^y_rda `ëb_mZo Amnë`m _wbm§da Ho$bobo g§ñH$ma IamoIaM AmXe©dV AmhoV. _wbJr _{V_§X Agbr Var {VÀ`m~Ôb gm§{JVë`m{edm` Hw$Umbmhr H$ënZm `oUma Zmhr BVH§$ {VM§ dmJU§, ~mobU§, amhU§ Q>mnQ>rn!
`ëb_mbm Aem à{VHyb n[apñWVrda _mV H$aÊ`mg àmoËgmhZ {Xbo Vo {VÀ`m XmoZ ^mdm§Zr. H$maU `m XmoZ ^mdm§M§ {ejU Ho$b§ Vo `ëb_mZoM. `ëb_m AmVm n[apñWVrer Pw§O XoD$Z WH$br`. H$maU eara gmW XoV Zmhr. Am`wî`mM§ AY© eVH§$ AmVm Odi Amb§`. nU _ZmMr C^mar _mÌ H$m`_ Amho.
ZwH$VrM `ëb_mbm EH$m _moR>çm KaH$m_mMr g§Yr Ambr hmoVr. na§Vw Amnë`m ^mdm§À`m _wbm§da Mm§Jbo g§ñH$ma ìhmdoV `mgmR>r Amnë`mbm Ka gmoS>Vm `oUma Zmhr Ago gm§JyZ {VZo d {VÀ`m ^mdm§Zr `m _moR>çm nJmamÀ`m g§Yrda nmUr gmoS>b§. ñdV…À`m Cn{O{dHo$nwaV§ gÜ`m Vr H$_mdVo`. ~mH$s nyU© doi Vr Hw$Qw>§~mVrb _wbm§gmR>r XoVo`.
EdT>çmdaM `ëb_m g_mYmZr AgVr Va {Vbm ZmdmOÊ`mMr H$mhr JaO ZìhVr. na§Vw PmonS>nÅ>rVrb _{hbm§Mo ~MVJQ>, bhmZ _wbm§Mo g§ñH$ma dJ©, Am_À`m g§ñWoMo {d{dY CnH«$_, gU-g_ma§^ `mV `ëb_m OmVrZo bj KmbyZ Am_À`m g§ñWm§Zm ghH$m`© H$aVo`.
dmMH$hmo, Agm Ë`mJ H$aU§ gdmªZmM O_V§ Ag§ Zmhr. "_r Am{U _mP§ Hw$Qw>§~' `mn{bH$S>o H$moUVrhr ZmVr Xþæ`_ _mZyZ ñdmWu, Amn_Vb~r Pmbobm g_mO AmnU AmOw~mOybm nhmVmo`. Am{U åhUyZM {Xdg|{Xdg ZdZì`m gm_m{OH$ g_ñ`m CJ« ê$n YmaU H$aVmhoV. Aer Ë`mJrd¥Îmr, gm_m{OH$ ~m§{YbH$s OmonmgU§ Amnë`mbm O_ob H$m?
-lÕm H$i§~Q>o
g§nH©$ … hoënbmB©Z ñd`§goVy
9422430362
Website : www.swayamsetu.org
email id : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it